CE.S.BU. – Центрове за информация и бизнес в България
повече информация
Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в област Враца
повече информация
Проект "Българо - Сръбски гурме влак''
повече информация
Проект: PRISM (Promoting Innovative Solutions for SMEs in Building Sectors)
повече информация
"ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави“
повече информация
InnoWork - Към по-иновативна работна среда
повече информация
I-CIA of SMEs Подобряване способностите на малките и средни предприятия за проучване на конкуренцията
повече информация
ПРОЕКТ EuroPROC – Европейско регионално сътрудничество за достъп на малките и средни предприятия до обществените поръчки
повече информация
Проект "yes for CBBC" (Young Entrepreneurs Support for Cross-Border Business Cooperation)
повече информация
Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти
повече информация
ProConcept- Иновативни онлайн проектни концепции (Innovative Online Projects Concept- ProConcept)
повече информация
„Трансграничен статистически изследователски център за МСП от българо-румънския трансграничен регион-RESCENT” (Cross-Border Research and Statistic Center for Small and Medium Sized Enterprises - RESCENT)
повече информация
Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество (Business Support Centres – the shortcut of cross-border cooperation)
повече информация
Имиграцията: възможност и предизвикателство за България
повече информация