Europe Direct Vratsa

Центърът Европа Директно Враца е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT, с приемна структура Търговско-промишлена палата – Враца, създаден и функциониращ с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

ОБЩИТЕ ЦЕЛИ  на Информационния център Europe Direct Враца, в качеството си на част от Мрежата на информационни центрове Europe Direct, са:

 • да осигури достъп на гражданите от Северозападна България до информация за и от Европейския съюз;
 • да предоставя на гражданите информация за Европейския съюз и по-специално за правата на европейските граждани и за приоритетите на ЕС (преди всичко Стратегията на Европейския съюз за растеж «Европа 2020»);
 • да насърчава гражданското участие на местно и регионално равнище, както и да се осигури възможност на гражданите от Северозападна България да споделят и обменят  мнения по теми от всички области на Европейския съюз, особено по въпроси/проблеми, които засягат тяхното ежедневие.
 • да продължи да развива концепцията за «обслужване на едно гише» като приемна за връзка на гражданите с Европейския съюз, да предоставя лесен достъп до информация, изразяване и обмен на мнения; 
 • да насърчава дебата за Европейския съюз на гражданите на Северозападна България и по такъв начин да допринесе за формирането на активно европейско гражданско самосъзнание сред обществеността на региона;

Действайки като инструмент за комуникация за всички институции на Европейския съюз, сътрудничейки си с други активни информационни партньори, при засилена съвместна дейност с други мрежи на ЕС за конкретни информация и помощ, допълвайки и подкрепяйки работата на Представителството на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламен в България, Центърът има за конкретни цели:

 • да подобри предоставянето на информация, документация и знания за дейността, политиките, програмите и инициативите на Европейския съюз и неговите институции сред широката общественост на Северозападна България, като обърне особено внимание на :
 • да популяризира сред гражданите от Северозападна България Служба за предоставяне на правни съвети на гражданите относно правата им, когато пътуват, живеят, работят, учат или се пенсионират в друга страна от ЕС «Вашата Европа – Съвети”.
 • да постигне покритие със своите услуги както на територията на областните центрове от Северозападен район, така и на по-малките населени места в региона - общински центрове, села, малки градове, и по този начин да преодолее съществуващата неравнопоставеност между периферия и център;
 • да насърчава гражданите за активно търсене на информация за Европейския съюз и неговите политики, като създаде възможност за обществен достъп до комуникационни ресурси (компютър с Интернет, електронна поща) както и практическа помощ за търсене на информация;
 • да подпомага създаването на активна гражданска среда в Северозападна България като провокира обществеността с разнообразни кампании по водещи политики на Общността и така да утвърди в традиционния календар на общностите емблематични европейски дати – като например ежегодното отбелязване на Деня на Европа;
 • да поощрява гражданите за установяване на пряка връзка с институциите и по такъв начин да съдейства за промяна на нагласите на хората за активен дебат и участие в процеса на вземане на решение на местно, регионално, национално и европейско ниво - популяризирайки, включително чрез социалните мрежи, текущите дебати за бъдещето на Европа;
 • да си сътрудничи активно с други активни мрежи и структури в България и ЕС, които се занимават с информационна и консултантска дейност, както и с европейски мрежи като SOLVIT, EURES, европейската мрежа на омбудсманите, Областните информационни центрове и др.;
 • да функционира като «място за срещи» на гражданите, неправителствените организации, политиците и медиите, в качеството си на домакин на многобройни събития и форуми отразяващи европейски теми;

Така дефинираните цели пряко кореспондират с общите цели  на центровете EUROPE DIRECT – предоставяне на  улеснен достъп на гражданите до информация за всички области на дейност на Европейския съюз и възможност за изразяване на мнения, и по-специално по теми, които имат въздействие върху всекидневния ни живот.

За повече информация посетете сайта.