EpilepsyPOWER - Преодоляване маргинализацията на работното място чрез включване на хората страдащи от епилепсия в Европа
повече информация
SMEnergy - Управление на енергийния отпечатък за МСП
повече информация
SURE - Устойчиво и Отговорно Предприемачество
повече информация
CCIS – Creative Call for Innovative Solutions
повече информация
Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП
повече информация
“PreservatiON and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs“ (OUR WAY)
повече информация
ПРИОБЩАВАЩО ЛИДЕРСТВО В ДИГИТАЛНАТА ЕРА INCLUDE
повече информация
„Dialog for Innovation And LOcal Growth“
повече информация
Нулев отпадък при възстановявянето на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа
повече информация
“KIDS – Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния - България за деца и техните семейства”, код eMS - 507
повече информация
Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор земеделие и храни
повече информация