„Dialog for Innovation And LOcal Growth“

Наименование на проекта: проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“

Акроним на проекта:   „Dialog”

Продължителност:  36 месеца (01/08/2019 – 31/07/2022)

Програма: Interreg Europe

Партньори по проекта:

Autonomous Province of Trento (Италия) - водещ партньор
ESF Flanders (Белгия)
Търговско-промишлена палата - Враца (България)
Ticino Canton Education, culture and sport department VET Division (Швейцария)
Lower Saxon Ministry for Federal and European affairs and Regional development (Германия)
Junta de Comunidades of Castilla-La Mancha (Испания)

Цел на проекта: проектът DIALOG има основна цел, която е да подобри ефективността на иновативните политики за регионална конкурентоспособност, чрез създаване на модел за работа в мрежа и обмен, който ще включва всички местни заинтересовани страни, не само в разработването, но и във всички етапи на местно ниво за внедряването на политиките.

Целеви групи:

Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на труда и социалната политика, ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти”
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Съвет за регионално развитие на Северозападния регион
Областни администрации
Организации за подкрепа на бизнеса
Българска Академия на науките
БТПП и мрежата от Търговско-промишлени палати
Информационни центрове EEN
Местни инициативни групи
Асоциация на Дунавските общини
Агенции за регионално развитие

Основни дейности / продукти:

обмен между партньорите, определяне на общи инструменти и методологии за анализ, позволяващи съпоставимост на опита по отношение на: територия, тематичен обхват, крайни цели, включени заинтересовани страни, инструменти на политики и др.
анализиране и обсъждане, съвместно със заинтересованите страни на добри практики при прилагане на местни политики за развитие, основаващи се на иновации, чрез осъществяване на семинари за представяне на най-добрите практики
разпространение на територията на всеки един от участващите региони на разработените добри практики и модели.
идентифициране, проектиране и изпълнение на шест плана за действие.

Основният резултат на проекта е прилагането на 6 плана за действие, насочени към подобряване на ефективността и устойчивостта на националните политики, чрез по-голям социален консенсус и по-широко участие на заинтересованите страни (социални партньори и граждани).