ПРИОБЩАВАЩО ЛИДЕРСТВО В ДИГИТАЛНАТА ЕРА INCLUDE

Наименование: Приобщаващо Лидерство в Дигиталната Ера

Акроним на проекта: INCLUDE

Програма:  Еразъм+, Ключово действие 2: Сътрудничество за иновация и обмен на добри практики

Основно финансиране: Еразъм+ Национална агенция - Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Споразумение No: 2019-1-DE02-KA202-006246

Продължителност: 24 месеца (01.10.2019 г. – 30.09.2021 г.)          

Партньори:

emcra – Europa Active Nutzen – Водещ партньор, Берлин (Германия)
опит: Европейски Съюз, Образование и обучение, Управление на проекти, Организационно развитие, др.
CPMS - Cyprus Project Management Society, Никозия (Кипър)
опит: Управление на риска, Бизнес устойчивост, Информационна сигурност, IT технологии, Организационно развитие, др.
LVH Bildung & Service Gen., Болцано (Италия)
опит: Професионална асоциация и доставчик на обучение, Занаятчийство, Бизнес услуги, др.
IBWF Institut für Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung u. -forschung e.V., Берлин (Германия)
опит:   МСП, Бизнес услуги, др.
EUFA - EU-Fundraising Association e.V., Мюнхен (Германия)
: Професионална асоциация, Управление на проекти, Финансиране от ЕС.
Търговско-промишлена Палата Враца, Враца (България)
опит: Бизнес организация в услуга на малките и средни предприятия от Северозападна България и с широка организационна мрежа.
AMU - Adam Mickiewicz University, Познан (Полша)
 Академична институция: Висше образование.

Асоциирани партньори: Offensive Mittelstand (DE), School for Leaders (PL), Medianet Berlin – Brandenburg (DE), Eyas Design (BG), MeMotion (BG), Fundacja Jeden Universytet (PL), Cybernet Ltd. (CY). Те подпомагат разпространението на проекта и резултатите: тестова фаза, събития за разпространение на резултатите, промоционални артикули, разпространение на информация на местно, национално, Европейско ниво.

Основна цел: Да разработи учебни материали за мениджъри и служители на МСП, малки и средни организации и стартъпи, които да им помагат в ежедневните предизвикателства на дигиталната трансформация с един модерен, включващ лидерски подход.

Специфични цели:

Да запознае целевата група с приобщаващото лидерство в контекста на дигитализацията;
Да повиши знанията и компетенциите на целевата група;
Да повиши конкурентоспособността на целевата група

Целева група:

Мениджъри и служители на МСП, МСО и стартъпи;
Институти за професионално образование и обучение, доставчици на обучение и фрийлансъри;
Организациите пряко участващи в  изпълнението на дейностите по проекта.

Работни пакети:

РП1: IO1: Процесен модел “Приобщаващо лидерство в дигиталната ера”

РП2: IO2: Учебна програма в съответствие с Европейската квалификационна рамка

РП3: IO3: Наръчник “Приобщаващо лидерство в дигиталната ера”

РП4: IO4: Имейл курс за лидери за запознаване с темата

РП5: Приложение / Употреба на резултатите от проекта

РП6: Разпространение

РП7: Управление на проекта / Управление на финансите

Основни резултати по проекта:

O1 Процесен модел: показва по разбираем начин как въвеждането на нов приобщаващ лидерски подход в контекста на дигиталната трансформация в МСП, МСО или стартъп, може да бъде успешен, стъпка по стъпка.

O2 EQF Учебна програма: учебна програма в съответствие с Европейската квалификационна рамка, показваща по структуриран и разбираем начин какво трябва да знаят и да могат приобщаващите лидери ако искат независимо и отговорно да решават проблемите и предизвикателствата чрез дигитална трансформация в тяхната компания, заедно с техните колеги и/или служители.

O3 Наръчник: предоставя на целевата група материали за обучение и преподаване за прилагане на нов и модерен лидерски подход.

O4 Имейл курс: разкрива най-важните аспекти на IO2. Ще се състои от най-малко 12 учебни единици, изпратени автоматично в отделни имейли, така че потребителите да получат възможност за лесно запознаване с темата “Приобщаващо лидерство в дигиталната ера”.

Въздействие:

Индивидуалните учащи ще повишат лидерските си умения и ще станат по-привлекателни за пазара на труда
Повишена конкурентоспособност на МСП, МСО, стартиращи фирми и доставчици на ПОО, както и подобряване на тяхната позиция на пазара
Доставчиците на ПОО могат да стартират нови курсове за обучение въз основа на резултатите от INCLUDE
Приложимост в други сектори, като например публичната администрация

----------------------------------------------------------

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейните автори и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.

-------------------------------------------------------