Възможности за финансиране на микро, малки, средни и големи предприятия по схема за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм

  16:33, 08 Sep 22
Възможности за финансиране на микро, малки, средни и големи предприятия по схема за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм

1.Цели: Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

 Конкретни цели:

»Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;

»Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;

»Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;

»Намаляване на разходите за енергопотребление

2.Финансови параметри:

2.1-Общият размер на средствата по настоящата процедура: 235 200 000 лева

2.2-Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000лв.

2.3-Максимален размер на БФП:

а) за микро предприятия: 300 000лева

б) за малки предприятия: 500 000 лева

в) за средни предприятия: 750 000 лева

г) за големи предприятия: 2 500 000 лева

2.4 Процент на финансиране:

а) при избран режим на подпомагане „de minimis“: 75%

б) при избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, интензитета на помощта е:

»Максимален интензитет на помощта 35% от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР

»Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР

ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увeличи с 20% за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10% за помощи, предоставени на средни предприятия.

3.Допустими кандидати:

3.1-Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

3.2-Микро, малки и средни предприятия .

3.3-Големи предприятия – да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие.

* Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4.Допустими разходи:

4.1-Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг).

4.2-Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление  на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

4.3-Изграждане на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) за собствено потребление.

ВАЖНО! Предложения ще бъдат одобрявани единствено, ако обследването за енергийна ефективност е доказало, че приложените мерки ще доведат до постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект, както и че ще се достигат нормативно изискваните нива на енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „А“ или по изключение клас на енергопотребление „В“. По изключение, и след представяне на съответна обосновка, може да бъде подкрепено предложение, което предвижда след изпълнение на ЕСМ постигане на клас на енергопотребление „В“ само в случаите, при които изпълнение на мерки водещи до постигане на клас А е технически неосъществимо, което следва да е надлежно и детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност.

5.Не са допустими за финансиране:

*сгради в сферата на селското стопанство.

* инсталации, които попадат в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS).

* сгради за производство на енергия.

6.Индикативна дата на обявяване на процедурата: 30.09.2022 г.