Пети „Онлайн преглед на добри практики“ Проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”, България

  10:31, 14 Dec 20

На 10.12.2020 г., Търговско-промишлена палата – Враца, организира и проведе „Онлайн преглед на добри практики“ по проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма Interreg Europe.

Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 6 страни – Германия (Lower Saxon Ministry for Federal and European affairs and Regional development), Белгия (ESF Flanders), Швейцария (Ticino Canton Education, culture and sport department VET Division), Испания (Junta de Comunidades of Castilla-La Mancha) и България. Водещ партньор е Autonomous Province of Trento (Италия). Oсновнатa цел на проекта е да подобри ефективността на иновативните политики за регионална конкурентоспособност, чрез създаване на модел за работа в мрежа и обмен, който включва всички местни заинтересовани страни, не само в разработването, но и във всички етапи на местно ниво за внедряването на политиките. 

Една от ключовите проектни дейности е идентифицирането и представянето на Добри практики в различните региони, чрез посещения на място, семинари, проучвания и обмяна на опит. За съжаление, поради възникналата ситуация и във връзка с предприетите превантивни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус Covid-19, екипът на проекта промени работните си планове и дейности. Предвидените дейности се осъществяват в онлайн среда, посредством платформата zoom.

Петият „Онлайн преглед на добри практики“ беше официално открит от г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата – Враца.

Българският екип на проекта, заедно с презентаторите представиха четири добри практики от България, в сферата на социалния диалог и предприемачество:

1. „Български център за нестопанско право“, представен от г-жа Павлета Алексиева - Програмен директор: фондация в обществена полза, чиято мисия е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. По време на събитието бяха представени - Фонд „Социални предприятия“, Спасителна програма: „SAVE the SAVIORS“ и Оздравителна програма „LET's GO“.

2. „Проект Северозапад“, представен от г-жа Яна Рупева - Учредител и директор на Фондация "Проект Северозапад": фондацията развива социални предприемачески дейности и устойчиви услуги в подкрепа на възрастни хора, хора с интелектуални затруднения и хора от уязвими групи, развитие на местен капацитет и диалог с местни власти от Северозападна България;

3. Фондация „Каузи", представена от г-жа Сребрина Ефремова-Велева - Изпълнителен директор: доброволна независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел. Целта на фондацията е да работи за създаване на модел за създаване на устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, който се управлява от активни, конкурентни, отговорни и достойни хора. Бяха представени примери за успешно финансиране: B4B HUB, CSR AdviceBox, МИКЦ "Каузи" и Предприемаческа борса;

4. Сдружение „Нов път”, представено от г-жа Спаска Михайлова - Изпълнителен директор: неправителствена организация, действаща на територията на Северозападна България, със значителен опит, експертиза и капацитет в работата с представители от различни етнически малцинства, различни социални групи, деца  и ученици. По време на събитието бяха представени успешни практики за изграждане на гражданското общество, подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на групи в неравностойно положение и етнически малцинства.

В събитието взеха участие 54 лица: партньори и  заинтересовани страни, от шест различни държави. Участниците проявиха голям интерес, като дискусията беше оживена и бяха идентифицирани и усвоени ключови аспекти.

По време на събитието се подчерта значението на социалния диалог, особено по време на актуалната извънредна ситуация COVID-19. Всички партньори по проекта активно включиха заинтересованите страни от своите държави и подчертаха значението на новите начини на работа за обмен на идеи и добри практики, за да се гарантира участието на заинтересованите страни за разработването на иновативните инструменти.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

---------------------------------------------------------------------------------

DIALOG Project “Dialog for Innovation And LOcal Growth”

https://www.interregeurope.eu/dialog/