Агенцията по заетостта отново анкетира работодателите за професиите и уменията

  11:32, 05 Feb 20

Агенцията по заетостта отново анкетира работодателите за професиите и уменията, които трябва да притежава търсената от тях работна сила в краткосрочен и средносрочен план.

Проучването на потребностите на работодателите стартира през 2018 г. и се провежда два пъти в годината. За пети пореден път Агенцията по заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие ще събере информация от какви специалисти и работници ще има нужда бизнесът през следващите 12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 гоАнкетата е на база статистическа извадка от 4000 различни по големина работодатели, представители на всички сектори на икономиката в 28-те области в страната. Те са поканени да попълнят on-line анкетен формуляр:  https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/   и да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персоналът в техните предприятия.

Работодателите имат възможност да посочат вид и обхват на търсените от тях кадри с професии от конкретни области на висшето образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, а също и за позиции, неизискващи квалификация. Чрез анкетния формуляр ще се проучи и кои са най-важните ключови компетентности и умения на 21-ви век, които работната сила трябва да притежава.

Както и при предишните проучвания обобщените резултати за потребностите от кадри през следващите 12 месеца отново ще послужат за планиране на мерки и действия за подготовка на необходимата работна сила чрез организиране на подходящи обучения за придобиване на заявените професии, ключови и личностни умения.

Посочените от работодателите очаквания за вид и обхват на търсени след 3 до 5 години професии ще подпомогнат определянето на приоритетите на областно и национално ниво в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта, включително при проектиране план-приема в средните и висши училища.

На посочения сайт можете да разгледате и Проучванията за потребностите от работна сила 2019 .