ПРО-АКТ - Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация
Меню
Начало
Новини
Каталог
Библиотека
Партньори
Обучителни материали
Въпроси/Отговори
Фото галерия
Връзки
Книга за гости
Контакти

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.

Посетители
Днес:
Хита30
Посетители12
Този месец:
Хита504535
Посетители36798
Общо:
Хита540956
Посетители40044

Партньори

Начална страница

 

"ПРО-АКТ - Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация"

Проектът се осъществява съгласно Договор № 08-23-306-С/27.08.08, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Партньори:
Търговско-промишлена палата – Враца (водеща организация)
Областна администрация Враца
Начална дата: 01.09.2008
Продължителност: 12 месеца

В продължение на дванадесет месеца Палатата ще работи за подпомагане повишаването квалификацията на служителите в структурите на гражданското общество и държавната администрация от Северозападен регион на планиране в посока по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса и подпомагане на устойчивия икономически растеж в региона. Чрез дейностите, които ще изпълнява тя ще стимулира изграждането на ефективно и дългосрочно сътрудничество между държавната администрация и структурите на гражданското общество от Северозападен регион на планиране, подобрявайки тяхното взаимодействие при прилагането на регионалните, държавните и европейски политики на регионално ниво, както и създавайки механизми за обратни връзки и практики за взаимодействия между нестопанския сектор и администрацията.
Проектът предвижда модулни обучения по следните теми : Финансови въпроси на НПО - финансово управление, одит и контрол на средства – изучаване на принципите на финансовото управление и контрол; счетоводна отчетност; одитен процес; Презентационни и комуникационни умения, управление на времето и определяне на приоритети; Техники за разрешаване на конфликтни ситуации, умения за убеждаване и водене на преговори, етични и професионални стандарти на сътрудничество на СГО с администрацията. Ще бъде проведено обучение в Италия, с цел запознаване участниците с механизми на взаимодействие между бизнес организациите и публичните органи при предоставяне на услуги на клиенти . След приключване на обученията, материалите от тях ще бъдат систематизирани и публикувани в Наръчник за НПО, който ще бъде на разположение не само на бенефициентите по проекта, но и на интернет страницата на проекта.
Ще бъде изработен Каталог в електронен вариант и на хартия, който ще осигури достъп на целевите групи до информационните ресурси на ТПП Враца. Хартиеното издание на каталога ще бъде двуезично (български и английски език), като ще съдържа и актуална информация за бизнес средата в региона, гражданския сектор, адреси и контакти на администрацията, представяне на общините в Област Враца.
Разработващата се по време на изпълнението на проекта Библиотечна база-данни ще даде достъп на НПО и публичната администрация до информационните ресурси на ТПП Враца и ще спомогне за укрепване на институционалния и организационен капацитет на тези две групи чрез споделяне на знанието.
Предвиденото в пректа учебно посещение в Италия цели запознаване с добрите практики на диалог и сътрудничество между публичните органи и неправителствените организации. Италия е известна като страна с много добре организирани и действащ региони, от чийто опит партньорите по проекта могат да почерпят много информация и добри практики. Трансферът на добрата практика ще бъде отговор на желанието на партньора - Областна администрация - Враца, да се запознае отблизо с опита на италианските региони при делегиране на права и функции от централната власт.  Придобитите знания и впечатления ще бъдат споделени обществеността по време на Кръгла маса "Партньорство между НПО и публичната администрация - добрите практики в Италия и възможности за прилагането им в България".
Език

Bulgarian English 


Каталог

ЧЛЕНОВЕ
на ТПП Враца


Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА


Наръчник

НАРЪЧНИК
ЗА НПО


Календари
  

Powered by
phpWebThings powered

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2009 Copyright, phpwebthings & CCI-Vratsa
  Страницата обработена за 0.5569 секунди - 24 заявки