ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
10 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита245
Посетители33
Този месец:
Хита1475497
Посетители22335
Общо:
Хита1522910
Посетители25144

 
Европейския съюз

Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа

2012-05-14 17:25

Европейската комисия публикува стратегия, целяща да помогне на нашите общества и икономики да използват по-добре възобновяемите биологични ресурси.
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?
Запасите от петрол и въглища намаляват, а населението на света расте. В същото време възобновяеми биологични ресурси като растения, микроорганизми и животни стават все по-важни – както за да се задоволи търсенето на безопасни и здравословни храни и фуражи, така и за да се осигурят материали, енергия и други продукти на биологична основа.

Нужна ни е ефективна биоикономика – със сигурни и устойчиви доставки на биологични ресурси, използвани за производството на храни, фуражи, енергия и др. Но нужните за това вода и земя са ограничени, а освен това те са необходими и за много други цели. Затова ни трябва биоикономика, при която се произвежда повече от по-малко ресурси, включително от биологични отпадъци като хранителни отпадъци или остатъци от горското стопанство, като в същото време се ограничава отрицателното въздействие върху околната среда (като емисии на парникови газове).

Изследванията и иновациите са от изключително значение за появата на нови идеи и технологии на пазара, за да се гарантира устойчивото производство и използване на биологични ресурси.

 Кой ще има полза от това и как ?

·        Фермери, рибари, промишленост – нови възможности, особено в селските и крайбрежните райони, за производство на биологични суровини и превръщането им в новаторски продукти и процеси. Биоикономиката ще повиши конкурентоспособността на икономиката на ЕС като цяло.

·        Учени и изследователи – нови възможности за изследвания и иновации. Само в програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“  [55 KB] са предвидени 4,7 млрд. евро за биоикономика, безопасност на храните, устойчиво селско стопанство и морски изследвания. Това може да доведе до създаване на 130 000 работни места и на 45 млрд. евро добавена стойност в секторите на биоикономиката до 2025 г.

·         Обществеността – отговорната биоикономика призовава за модели на участие, включващи гражданите и крайните потребители, с цел предоставяне на солидна основа за създаване на политики и за информиран обществен избор.

·        Европа и останалата част от света – биоикономиката ще помогне да отговорим на предизвикателствата пред обществата по света: надеждност на снабдяването с храни, изменение на климата, устойчиво управление на природните ресурси и зависимост на Европа от невъзобновяеми енергийни източници.

Защо трябва да бъдат предприети действия на равнище ЕС?

Само ЕС разполага с ресурсите и правомощията да предприеме ефективни действия, тъй като:

·         предизвикателствата, с които трябва да се справим, са европейски и световни по своя мащаб (вижте по-горе)

·         редица политики на ЕС в голяма степен са свързани с отраслите, имащи отношение към биоикономиката – като селско стопанство, горско стопанство, рибарство, производство на храни, целулоза и хартия, някои сектори на химическата и биотехнологичната промишленост и енергетиката.

·         изследванията и иновациите, необходими за развитие на биоикономиката, изискват критична маса от експертен опит, надхвърляща националното равнище.

Как ще функционира стратегията?

Стратегията на ЕС за биоикономика включва 12 конкретни мерки на равнище Съюз, на национално и регионално равнище. Те са обединени около 3 основни теми:

1)       инвестиции в научни изследвания, иновации и умения

2)       засилено взаимодействие на политиките и ангажиране на заинтересованите лица

3)       укрепване на пазарите и повишаване на конкурентоспособността в секторите на биоикономиката.

Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа  [88 KB]

Кога ще влезе в сила стратегията?

Стратегията влиза в сила незабавно. Тя предлага широк кръг дейности, чието изпълнение вече е започнато от Европейската комисия, и призовава националните правителства, регионите, научната общност, промишлеността и гражданското общество да се включат.

 

PDF Email Print

АКТУАЛНО

Оценка на поколението информационни центрове

Europe Direct за 2013 — 2017 г.

++++++++++

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към

Търговско-промишлена палата Враца 

"Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2017г. 

Бюлетин

 

Бюлетин януари - февруари 2018

 ===============

Бюлетин архив 2017

Бюлетин архив 2016

Бюлетин архив 2015

Бюлетин архив 2014

Бюлетин архив 2013 

Бюлетин архив 2012

Бюлетин архив 2011

Бюлетин архив 2010

Бюлетин архив 2009

 

 

Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
10 години мрежата Европа Директно
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 0.9399 секунди - 24 заявки