ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
2 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита516
Посетители147
Този месец:
Хита1641805
Посетители23146
Общо:
Хита1689218
Посетители25955

 
Европейския съюз

Намаляване на риска в рамките на банковия съюз

2018-03-15 10:23

След постигнатия значителен напредък за намаляване на рисковете в банковия сектор Комисията предлага амбициозен пакет от комплексни мерки за справяне с необслужваните кредити в Европа.

С представените днес мащабни мерки Комисията изпълнява одобрения от Съвета план за действие, целящ да се понижи големият дял на необслужваните кредити и да се предотврати евентуалното им натрупване в бъдеще. Благодарение на постоянните усилия на държавите членки, надзорните органи, кредитните институции и ЕС през последните години делът на необслужваните кредити в банките и държавите от ЕС намалява.

Въпреки отбелязания напредък обаче са необходими допълнителни мерки във връзка с оставащите необслужвани кредити и евентуалното им натрупване в бъдеще. Целта на предложенията е банковият сектор в ЕС да стъпи на още по-здрава основа, за да могат гражданите да разчитат на стабилни банки, изпълняващи незаменимата си роля за подкрепа на икономиката и икономическия растеж. Пакетът допълва дейностите за изграждането на съюз на капиталовите пазари и е съществена стъпка, за да се завърши изграждането на банковия съюз — един от непосредствените приоритети, съгласувани от ръководителите на ЕС, с цел да се заздрави икономическият и паричен съюз.

Също днес Комисията представя и втория си доклад относно напредъка за намаляване на необслужваните кредити в Европа, според който делът на тези кредити продължава да намалява.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, подчерта: Европа и икономиката отново набират сили. Трябва да използваме този прилив на енергия и още по-бързо да намалим дела на необслужваните кредити. Това е задължително условие, за да намалим рисковете за банковия сектор в Европа и да повишим стабилността му. Ако делът на необслужваните кредити намалее, банките ще могат да отпускат повече средства за домакинствата и предприятията. През последните години успяхме значително да ограничим рисковете в банковия сектор. Новите ни предложения доразвиват постигнатото и трябва да бъдат неразделна част от процеса, с който ще завършим изграждането на банковия съюз чрез намаляване и поделяне на риска.

Пакетът отразява комплексен подход с взаимнодопълващи се действия и политики в четири основни целеви области:

 • да се гарантира, че банките заделят средства за покриване на рисковете по кредити, които ще отпускат в бъдеще и които може да престанат да бъдат обслужвани;
 • да се насърчи развитието на вторични пазари, на които банките могат да продават необслужваните си кредити на обслужващи предприятия и инвеститори;
 • да се улесни събирането на вземания като мярка, допълваща представеното през ноември 2016 г. предложение относно несъстоятелността и преструктурирането на стопанската дейност;
 • да се осигури съдействие за преструктуриране на банките за държавите членки, поискали такава подкрепа, чрез незадължителни насоки за създаване на дружества за управление на активи или чрез други мерки, свързани с необслужваните кредити.

По-конкретно предложенията съдържат следните основни елементи:

1. Обезпечаване на достатъчно покритие от банките за загубите по бъдещи необслужвани кредити

 • С регламент за изменение на Регламента за капиталовите изисквания се въвежда общо минимално покритие за отпуснати нови кредити, които не се обслужват. Ако дадена банка не осигури приложимото минимално покритие, сумите ще се приспадат от собствените ѝ средства.
 • С тази мярка се противодейства на риска банките да не разполагат с достатъчно средства за покриване на загубите по бъдещи необслужвани кредити, и се предотвратява тяхното натрупване.

2. Възможност за ускорено извънсъдебно изпълнение за събиране на вземания по обезпечени кредити

 • Съгласно предвиденото в предложенията банките и кредитополучателите могат предварително да се споразумеят за ускорен механизъм за събиране на вземанията по обезпечени кредити.
 • Ако кредитополучателят изпадне в неизпълнение, банката или друг обезпечен кредитор може да събере вземанията си от обезпечението по кредита експедитивно, без да се стига до съд.
 • Извънсъдебното изпълнение за събиране на вземания по обезпечения е строго ограничено за кредити, отпуснати на предприятия при определени предпазни мерки. Процедурата не се прилага за потребителски кредити.

3. По-нататъшно развитие на вторичните пазари за необслужвани кредити

 • С предложението ще се насърчи развитието на вторични пазари за необслужвани кредити, като се хармонизират изискванията и се създаде единен пазар за обслужване и прехвърляне на банкови кредити на трети страни на цялата територия на ЕС.
 • В предложената директива се определят дейностите на обслужващите предприятия, формулират се общи стандарти за лицензиране и надзор и се установяват правила за осъществяване на тази дейност в целия ЕС. Това означава, че субектите, които спазват установените правила, може да извършват дейност на цялата територия на ЕС, без да е необходимо да са лицензирани на национално равнище.
 • При всяко придобиване на кредит купувачите на банкови кредити са длъжни да уведомяват съответните органи. Купувачите на потребителски кредити, установени в трети държави, трябва да използват лицензирани обслужващи предприятия в ЕС. Защитата на потребителите се осигурява чрез законови гаранции и правила за прозрачност, така че прехврълянето на кредита да не засяга законните права и интереси на кредитополучателя.

4. Подробен план за създаване на национални дружества за управление на активи

 • Планът няма задължителен характер и дава насоки на държавите членки как могат да учредят национални дружества за управление на активи, ако според тях това е полезна стъпка, при пълно спазване на правилата на ЕС в областта на банковото дело и държавната помощ.
 • Въпреки че създаването на такива дружества с елемент на държавна помощ се приема за вариант при изключителни обстоятелства, в плана се изяснява допустимата структура на дружества за управление на активи, които получават подкрепа от публичния сектор. В плана се посочват и алтернативни мерки за обезценени активи.
 • Предлагат се също така редица общи принципи за учредяването, управлението и дейността на дружествата за управление на активи. Планът е изготвен въз основа на опита и най-добрите практики на вече създадени дружества за управление на активи в държавите членки.

PDF Email Print

АКТУАЛНО

Оценка на поколението информационни центрове

Europe Direct за 2013 — 2017 г.

++++++++++

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към

Търговско-промишлена палата Враца 

"Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2017г. 

Бюлетин

 

Бюлетин януари - февруари 2018

 ===============

Бюлетин архив 2017

Бюлетин архив 2016

Бюлетин архив 2015

Бюлетин архив 2014

Бюлетин архив 2013 

Бюлетин архив 2012

Бюлетин архив 2011

Бюлетин архив 2010

Бюлетин архив 2009

 

 

Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
10 години мрежата Европа Директно
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.1344 секунди - 24 заявки