ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки



 

 

Потребители онлайн
Сега има:
2 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита67
Посетители10
Този месец:
Хита618455
Посетители14002
Общо:
Хита665868
Посетители16811
Новини

 
2015-06-29 17:16 - ЕК разпредели финансиране от 13,1 млрд евро за 276 транспортни проекти
Европейския съюзДнес Европейската комисия предложи да се отпусне финансиране от ЕС в размер на 13,1 млрд. евро за 276 транспортни проекта, избрани в рамките на първите покани за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). С тези инвестиции ще се привлече допълнително публично и частно финансиране на обща стойност от 28,8 млрд. евро. Заедно с бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) МСЕ ще играе основна роля за преодоляване на недостига на инвестиции в Европа, което е водещ приоритет на Комисията. Освен за транспорта механизмът ще е от полза и за европейската икономика като цяло, защото ще се създадат по-благоприятни условия за растеж и заетост. В програмата са одобрени и три български проекта: два за модернизация на железопътните отсечки София – Волуяк (с европейско финансиране за 76 336 879 евро) и София – Елин Пелин (с европейско финансиране за 57 786 910 евро) на Националната компания "Железопътна инфраструктура" и един за подобряване на корабоплаването на река Дунав (с европейско финансиране за 5 965 980 евро) на Изпълнителната агенция за изследване и поддръжка на река Дунав.
  кликни тук за повече...

2015-06-26 17:14 - Два български проекта сред финалистите на наградите RegioStars 2015
Европейския съюзЕвропейската комисия обяви финалистите за наградите RegioStars за 2015 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на политиката на сближаване. Независимо жури, председателствано от евродепутата Ламбер Ван Нистелрой, избра 17 финалисти от общо 143 представени проекта според четири основни критерия: новаторство, въздействие, устойчивост и партньорство.
  кликни тук за повече...

2015-06-18 17:12 - Европейската комисия заделя повече средства за интеграцията на ромите
Европейския съюзДържавите членки продължават да отбелязват напредък по отношение на интеграцията на ромите, но са необходими допълнителни усилия. Такова е заключението в годишния доклад на Комисията, приет днес.
Франс Тимерманс, заместник-председател, отговарящ за подобряването на регулирането, междуинституционалните отношения, правовата държава и Хартата на основните права, заяви: „Равното третиране и основните права заемат централно място в европейския проект. Ромите имат зад гърба си дълга история на изключване. В Европа никой не трябва да бъде подлаган на дискриминация поради своя етнически или расов произход. Време е да увеличим нашите усилия за борба с антициганските нагласи и да насърчим цялостното приобщаване на ромите.“ Мариан Тейсен, комисар за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Европейската комисия активно подпомага държавите членки в техните усилия да
насърчават интеграцията на уязвими групи, включително ромите. Предоставихме над 90 милиарда евро за насърчаване на социалното приобщаване и борбата с дискриминацията за периода от 2014 до 2020 г. Призовавам всички държави членки да действат на национално, регионално и местно равнище с цел пълно и ефективно използване на средствата и да помогнат на ромите да получат по-добър достъп до работа, образование, жилищно настаняване и здравеопазване.“ Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Приобщаването на ромите е политически приоритет от първостепенна важност за ЕС. Ромите продължават да бъдат дискриминирани и маргинализирани от обществото. Тазгодишният доклад показва, че държавите членки започват да се движат в правилната посока. При все това се нуждаем от повече конкретни резултати — особено на местно равнище. Държавите членки следва да се борят с дискриминацията на ромите по-активно и да се съсредоточат върху премахването на престъпленията от омраза и злонамерените предразсъдъци. Искаме ромите да бъдат третирани равнопоставено в училищата, на работното място, при жилищното настаняване и здравеопазването, както всички останали граждани на ЕС.“
 

2015-06-18 17:10 - Комисията завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС
Европейския съюзКомисията завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС и отправя последно предупреждение към Швеция заради лошото качество на въздуха
Европейската комисия завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради трайно високите равнища на прахови частици, които представляват сериозен риск за общественото здраве. Въпреки задължението на държавите от ЕС да гарантират добро качество на въздуха за населението, вече в продължение на няколко години на много места има проблеми в това отношение. Според проучвания всяка година лошото качество на въздуха е причина за смъртта на повече хора от пътнотранспортните произшествия. Фините прахови частици, известни като ФПЧ10, са резултат предимно от човешки дейности, като транспорт, промишленост и битово отопление, и причиняват дихателни проблеми, рак на белия дроб и преждевременна смърт.
  кликни тук за повече...

2015-06-17 17:06 - Европейската комисия започва обществена консултация
Европейския съюзЕвропейската комисия започва обществена консултация относно прозрачността на корпоративното данъчно облагане като част от по-широк преглед на практиките в ЕС в тази област. Целта е да се установи дали изискването предприятията да разкриват повече информация относно данъците, които плащат, може да помогне за справяне с избягването на данъци и с агресивните данъчни практики в Съюза. Така например от предприятията може да се изисква да предоставят информация за данъците, които плащат, във всяка страна, в която извършват дейност.
Борбата с избягването на корпоративното данъчно облагане е основен приоритет на Комисията. Консултацията е част от по-широкия план за действие за справедливо и ефективно корпоративно данъчно облагане, който също ще бъде представен днес. В своята работа Комисията следва поетите от лидерите на Г-20 ангажименти да се гарантира, че данъчните органи свободно обменят информация за големите мултинационални компании, включително за тяхното отчитане по държави.
Край на обществената консултация 9 септември 2015 г.
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
 

2015-06-02 17:04 - ОЛАФ отчита силни разследвания и сериозни резултати през 2014 г.
Европейския съюзПрез 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е постигнала отлични резултати в борбата с измамите в цяла Европа. ОЛАФ е завършила успешно голям брой разследвания като едновременно с това е намалила срока на тяхната продължителност. Издадени са рекорден брой препоръки за последните 5 години. Това отбелязва докладът на ОЛАФ за изтеклата година, публикуван днес
Службата е препоръчала възстановяване общо на 901 милиона евро във бюджета на ЕС, с които да бъдат финансирани други проекти. Представените днес данни за работата на ОЛАФ през 2014 г. потвърждават, че през последните години службата става все по-ефективна и постига реални резултати в борбата за защита на средствата на европейските данъкоплатци.
 

2015-05-29 17:02 - Тютюнопушенето в ЕС намалява с 2 процента
Европейския съюзКомисията публикува проучване на Евробарометър за отношението на европейците към тютюневите изделия. То показва тенденция към намаляване на тютюнопушенето в Европа. Общият спад спрямо 2012 г. е 2 процентни пункта (26 % спрямо 28 %), като най-голямото намаление (4 процентни пункта) е сред младите хора, а именно във възрастовата категория 15 — 24 год. (25 % спрямо 29 %). Все още се наблюдават значителни разлики в консумацията на тютюневи изделия, като процентите са най- ниски в Швеция (11 %) и Финландия (19 %), а най-високи — в Гърция (38 %) и България (35 %). Що се отнася до опитите за отказване, по-голямата част от пушачите са се опитвали (59 %), като 19 % са се опитали през последните 12 месеца. По отношение на електронните цигари 12 % от европейците са ги пробвали в сравнение със 7 % през 2012 г. 67 % заявяват, че са прибягнали до тях в желанието си да намалят или откажат тютюнопушенето. Въпреки това само 14 % от лицата, консумиращи електронни цигари, са могли да откажат тютюнопушенето, което означава, че те не са особено ефективен начин за отказване на пушенето.
 

2015-05-28 15:04 - Правилата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките
Европейския съюзЕвропейската комисия поиска от България, Чешката република, Франция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Полша, Румъния и Швеция да приложат изцяло Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ). Тази директива (2014/59/EU) е централен елемент на банковия съюз на ЕС, въведен с оглед създаване на един по-сигурен и по-стабилен финансов сектор в периода след финансовата криза.
Новите правила на ДВПБ предоставят на националните органи необходимите инструменти и правомощия за ограничаване и преодоляване на сътресенията или фалитите на банки или на големи инвестиционни посредници във всички държави — членки на ЕС. Целта им е да се гарантира, че банките, намиращи се на прага на несъстоятелността, ще могат да бъдат преструктурирани без да се налага данъкоплатците да плащат за спасяването на изпаднали в затруднение банки с оглед запазване на финансовата стабилност. Вместо това тези правила предвиждат разходите да бъдат пропорционално покрити от акционерите и кредиторите на банките чрез механизма за „споделяне на загубите“.
Крайният срок за транспониране на тези правила в националното законодателство бе 31 декември 2014 г. (вж. IP/14/2862). 11 страни от ЕС обаче не са въвели изцяло тези правила в националното си законодателство.
Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата на ЕС за нарушение. Ако в срок от два месеца тези страни не изпълняват своите ангажименти, Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.
 

2015-05-28 15:01 - Регламент за създаване на Европейския фонд за стратегически инвестиции
Европейския съюзЕвропейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха съгласие по регламента за създаване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Инвестиционния план за Европа. Това означава, че фондът ще започне работа до края на лятото. Европейската комисия, представена от заместник председателите Кристалина Георгиева и Юрки Катайнен, в ролята си на честен посредник подпомогна за сближаването на позициите в преговорите между двата законодателни органа. По време на тристранната среща парламентът и Съветът постигнаха съгласие по ключовия въпрос за разпределението на бюджетни средства към гаранционния фонд на ЕФСИ, който е в сърцето на амбициозния план, обявен през януари 2015 г.
  кликни тук за повече...

2015-05-22 15:27 - По-добро управление на миграцията във всички нейни аспекти
Европейския съюзЕвропейската комисия представи днес Европейска програма за миграцията, в която са очертани мерките, които ще бъдат взети незабавно в отговор на кризисната ситуация в Средиземноморието, както и стъпките, които трябва да бъдат предприети през следващите години за по-добро управление на миграцията във всички нейни аспекти.
  кликни тук за повече...

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2015г.



Бюлетин

Бюлетин май-юни 2015

Бюлетин март април 2015

Бюлетин януари февруари 2015

------------------

Бюлетин архив 2014

-----------------

Бюлетин архив 2013

----------------

 

Бюлетин архив 2012

----------------

Бюлетин архив 2011

----------------

 

Бюлетин архив 2010

----------------

 

Бюлетин архив 2009

 

 

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзки



Eвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 0.9848 секунди - 25 заявки